Privātuma politika

1. Privātuma politika

SIA “Remark-s’’ rūpējoties par Jūsu privātuma un personas datu aizsardzību un privātumu, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (“Vispārīgā datu aizsardzības regula”) izstrādāja šo Privātuma politiku.
Privātuma politikā ir aprakstīts, kā SIA „Remark-s” izmanto un aizsargā informāciju, kuru Jūs sniedzat iegādājoties pakalpojumus un saņemot konsultācijas. Kad SIA „Remark-s” lūdz Jums norādīt jebkādu informāciju, tā tiek izmantota, apstrādāta un uzglabāta atbilstoši šai politikai.

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

Personas datu pārzinis ir SIA „Remark-s”, reģistrācijas Nr. 40003913842, adrese: Maskavas iela 507, Rīga, LV-2121, elektroniskā e-pasta adrese: [email protected], kontakttālruņa numurs:  28456451, kurai pieder mājas lapa www.remarks.lv.

Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SIA „Remark-s” adresē Maskavas ielā 507, Klients var uzdot jautājumu/us par savu personas datu apstrādi. Klients pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar Privātuma politiku.

3. Kādam nolūkam SIA „Remark-s” apstrādā Jūsu personas datus?

 • SIA „Remark-s” iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.
 • SIA „Remark-s” apstrādā personas datus šādiem mērķiem:
 • pakalpojumu un distances līguma, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;
 • vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums, elektroniskā pasta adrese, mobilā tālruņa numurs un ar piegādes adreses precizēšanu saistītā informāciju, kas nepieciešama, lai pasūtītu un piegādātu preci;
 • Jūsu sniegto kontaktinformāciju (e-pastu, tālruņa numuru) Mēs izmantojam arī, lai ar Jums sazinātos, tai skaitā, lai varētu atbildēt uz Jūsu jautājumiem, piezīmēm, izpildīt pasūtījumu.
 • jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt SIA „Remark-s”.

4. Jūsu datu nodošana trešajām personām:

 • SIA „Remark-s” ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.
 • SIA „Remark-s” izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

5. Personas datu uzglabāšanas laiks
Mēs uzglabājam jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai pilnībā izpildītu mūsu saistības pret Klientu; pakalpojuma veikšanai nodotie dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr saskaņā ar likumu, saistībā ar mūsu līgumsaistībām un ar to saistīto datu apstrādi varētu tikt celtas prasības.

6. Sīkdatnes
Mājaslapā www.remarks.lv tiek izmantotas sīkdatnes.
Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

7. Personas datu iesniegšana, koriģēšana un dzēšana

 • Visi klientu personas dati, kas kļuvuši zināmi SIA „Remark-s”, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.
 • Pakalpojuma saņēmējs (Klients) nodrošina, lai Interneta vietnē iesniegtie personas dati ir pareizi un atbilstoši, t. i., ja personas dati ir mainījušies, Klientam tie jāatjaunina, iesniedzot jaunus personas datus.
 • Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.
 • SIA „Remark-s” , neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA „Remark-s”, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.

8. Papildus informācija
SIA „Remark-s” , ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju mājas lapā www.alpenheat.lv. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas brīža.